Home » شاه‌لیر by William Shakespeare
شاه‌لیر William Shakespeare

شاه‌لیر

William Shakespeare

Published
ISBN :
Paperback
148 pages
Enter the sum

 About the Book 

فکر میکنی لطمههای اینتوفانِ ستیزهخو بر پوستِمان اهمّیّتِ بسیار دارد؟ برای تو چنین است؛ ولی درجاییکه دردِ بزرگتری ریشهدَوانده، دردِ کوچکتر بهزحمت احساس میشود. تو ازپیشِ یکخرس میگریزی، ولی درینگریز اگر پاهایت تو را بهکامِ دریای خروشان بکشاند، بهدهانِMoreفکر می‌کنی لطمه‌های این‌توفانِ ستیزه‌خو بر پوستِ‌مان اهمّیّتِ بسیار دارد؟ برای تو چنین است؛ ولی درجایی‌که دردِ بزرگ‌تری ریشه‌دَوانده، دردِ کوچک‌تر به‌زحمت احساس می‌شود. تو ازپیشِ یک‌خرس می‌گریزی، ولی درین‌گریز اگر پاهایت تو را به‌کامِ دریای خروشان بکشاند، به‌دهانِ خرس پناه می‌بری! جان‌که در آسایش باشد، تن زودرنج می‌شود. توفانی‌که درجانِ من است هرگونه‌احساسی‌را، جز آن‌یکی‌که بر قلبم ضربه می‌کوبد از اندام‌های حسّی‌ام سلب می‌کند. ناسپاسیِ فرزند! این آیا به‌آن نمی‌مانَد که دهانم دستم‌را که برای رساندنِ غذا به‌سویش می‌آید گاز بگیرد!؟ ولی من به‌سختی تنبیهِ‌شان خواهم‌کرد... نه، دیگر اشک‌نخواهم‌ریخت! در همچو شبی بیرونَ‌م کنند! ببار باران! تحمّل‌خواهم‌کرد... در همچو شبی مثلِ امشب! آخ! ریگان، گونریل! پدرِ پیرِ مهربانِ‌تان که با قلبی‌بخشنده همه‌چیزش‌را به‌شما داد... اوه! این‌یادآوری راه به دیوانگی می‌بَرد، باید ازآن پرهیزکرد؛ دیگر بس است!